Czym jest human resource management?

Gotowi na kompleksowe rozwiązanie HR, które pomoże zwiększyć produktywność w firmie.

Często mówi się, że ludzie stanowią największy zasób organizacji. Jednak jeszcze niedawno human resource management nie był uważany za tak niezbędny do osiągnięcia sukcesu, jak inne operacje biznesowe, takie jak marketing, zarządzanie finansami czy sprzedaż. Przekonanie to zmieniło się pod wpływem nowych technologii, globalizacji rynków i zmian w hierarchiach organizacji. Obecnie biznesowi liderzy kładą duży nacisk na zatrudnianie odpowiednich osób i utrzymywanie ich zaangażowania.

Czym jest human resource management?

Czym jest human resource management?

Human resource management obejmuje tworzenie zasad i procedur kadrowych, które wspierają realizację celów biznesowych i planów strategicznych. Centralnym elementem tej misji jest wspieranie kultury, która odzwierciedla podstawowe wartości i umożliwia pracownikom osiągnięcie maksymalnej produktywności.

Jakie są funkcje human resource management?

Funkcje te mogą się różnić w zależności od branży, wielkości firmy i rodzaju zatrudnionych osób. W większości przypadków głównym celem zarządzania zasobami ludzkimi jest pozyskiwanie i rozwijanie talentów oraz poprawa komunikacji i współpracy między pracownikami. Przykłady innych kluczowych funkcji:

 • Analiza pracy
  Określenie umiejętności i doświadczenia niezbędnego do prawidłowego wykonywania pracy może ułatwić zatrudnianie właściwych osób, ustalanie odpowiedniego wynagrodzenia i tworzenie programów szkoleniowych.
 • Działania związane z pracownikami
  Tworzenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, reagowanie na skargi pracowników, współpraca ze związkami zawodowymi itp. może pomóc w zachowaniu zgodności z przepisami.
 • Mierzenie wydajności
  Ocena wydajności jest istotna, ponieważ sprzyja rozwojowi pracowników dzięki konstruktywnym informacjom zwrotnym, a także zapewnia wskazówki dotyczące podwyżek, awansów i zwolnień.
 • Programy motywacyjne
  Docenianie osiągnięć i nagradzanie najlepszych pracowników premiami i innymi bonusami to sprawdzony sposób motywowania pracowników do przejmowania odpowiedzialności za realizację celów biznesowych.
 • Rozwój zawodowy
  Od wdrożenia po zaawansowane programy edukacyjne — szkolenia pracowników przyczyniają się do poprawy produktywności, zmniejszenia rotacji i zminimalizowania potrzeb w zakresie nadzoru.

Jakie są obowiązki związane z human resource management?

Ogólnym zadaniem specjalistów ds. HR jest tworzenie i nadzorowanie realizacji programów, które poprawiają wydajność w miejscu pracy i relacje między pracodawcą a pracownikami. W ramach tego szerokiego zadania istnieje kilka innych, ale istotnych obowiązków, które obejmują:

 • Zatrudnianie
  Zatrudnianie pracowników w firmie lub w poszczególnych działach wymaga podjęcia szeregu ważnych decyzji. Kierownicy zajmujący się zatrudnianiem muszą najpierw określić, na ilu nowych pracowników pozwala budżet, następnie znaleźć kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach i przeprowadzić z nimi rozmowy kwalifikacyjne, a na koniec dokonać wyboru i wynegocjować wynagrodzenie.
 • Opracowywanie zasad obowiązujących w miejscu pracy
  W przypadku stwierdzenia, że należy opracować nową lub zmienić obowiązującą politykę, specjaliści ds. HR zazwyczaj konsultują się z kadrą zarządzającą i innymi kierownikami, sporządzają odpowiednią dokumentację i przekazują ją pracownikom. Polityka może obejmować urlopy, zasady dotyczące ubioru, działania dyscyplinarne i inne rodzaje procedur obowiązujących w miejscu pracy.
 • Zarządzanie wynagrodzeniami i świadczeniami
  Aby przyciągnąć i zatrzymać utalentowanych pracowników, wynagrodzenie musi odpowiadać standardom branżowym i być porównywalne z wynagrodzeniem innych pracowników na podobnych stanowiskach. Stworzenie sprawiedliwego systemu wynagrodzeń wymaga uwzględnienia okresu zatrudnienia pracownika w firmie, poziomu doświadczenia, wykształcenia i umiejętności.
 • Zatrzymywanie talentów
  Wynagrodzenie nie jest jedynym czynnikiem, który zatrzymuje utalentowanych pracowników w firmie. Kierownicy ds. HR mogą być zmuszeni do proaktywnego rozwiązywania problemów związanych ze środowiskiem pracy, kulturą organizacyjną i relacjami między pracownikami a przełożonymi.
 • Szkolenia pracowników
  Kiedy pracownicy rozwijają nowe umiejętności, stają się bardziej produktywni i zadowoleni ze swojej pracy. Część programów szkoleniowych, które zazwyczaj prowadzi dział HR, obejmuje działania związane z budowaniem zespołu, edukację w zakresie polityki i etyki oraz instrukcje i umiejętności związane ze stanowiskiem pracy, np. w zakresie obsługi maszyny lub programu komputerowego.
 • Zapewnienie zgodności z przepisami
  Przepisy, które mają wpływ na miejsce pracy — niezależnie od tego, czy są związane z dyskryminacją, opieką zdrowotną czy wynagrodzeniami i godzinami pracy— stale się zmieniają. Specjaliści ds. HR muszą nadążać za tymi zmianami i informować o nich resztę organizacji, aby zagwarantować, że jej działania są zgodne z najbardziej aktualną wersją obowiązujących przepisów.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa
  Bezpieczeństwo w miejscu pracy oznacza ochronę zdrowia fizycznego pracowników, ale także ich prywatnych danych. Aby zminimalizować roszczenia odszkodowawcze pracownikówi ryzyko naruszenia przepisów o ochronie danych, dział HR musi wdrożyć środki bezpieczeństwa i dopilnować, że przestrzegane są wszystkie standardy rządowe i związkowe.

Human resource management w małych firmach

Chociaż human resource management jest ważny dla wszystkich firm, w przypadku mniejszych organizacji ta kwestia może mieć — paradoksalnie — większe znaczenie. Jeden niekompetentny pracownik może poczynić dużo więcej szkód w biurze składającym się z 10 osób niż w firmie liczącej tysiące pracowników. Aby usprawnić procesy dotyczące zasobów ludzkich, właściciele małych firm mogą:

 1. Oceniać bieżące działania w celu ustalenia, czy potrzebni są nowi pracownicy lub czy istniejące zasoby i metody produkcji mogą być wykorzystywane bardziej efektywnie.
 2. Aktywnie uczestniczyć w procesie rekrutacji i tworzyć opisy stanowisk, na które odpowiedzą kandydaci spełniający potrzeby firmy.
 3. Stworzyć podręcznik dla pracowników lub oficjalny dokument, który jasno określa zasady obowiązujące w firmie.
 4. Nieustannie zapewniać możliwości kształcenia zgodnie z potrzebami danej branży.
 5. Utrzymywać środowisko pracy, w którym pracownicy są traktowani sprawiedliwie i mogą wykazać się produktywnością.

Systemy i oprogramowanie HRM

W obliczu rosnącej liczby pracowników kontraktowych i coraz bardziej złożonych przepisów, specjaliści ds. HR decydują się na oprogramowanie HRM, aby sprostać zmianom w środowisku pracy i odpowiedzieć na potrzeby w zakresie zarządzania ludźmi. Ta technologia ma wiele opcji dostosowanych do firm każdej wielkości. Podstawowe systemy mogą oferować usługi rekrutacyjne, listy płac i świadczenia, podczas gdy bardziej rozbudowane rozwiązania zazwyczaj obejmują też zarządzanie talentami, wsparcie w zakresie zgodności z międzynarodowymi przepisami i zaawansowaną analitykę.

Dlaczego warto korzystać z systemu human resource management (HRMS)?

Systemy HRMS zostały zaprojektowane, aby spełniać podstawowe potrzeby związane z HR i przekształcać podstawowe funkcje administracyjne w krytyczne czynniki zwiększające wartość biznesową. Z pomocą tych ukierunkowanych na ludzi i opartych na danych rozwiązań kierownicy ds. HR mogą:

 • Usprawnić procesy rekrutacji
 • Skuteczniej zarządzać pracownikami
 • Zoptymalizować produktywność pracowników
 • Angażować i zatrzymywać pracowników
 • Wyeliminować kosztowne redukcje stanowisk
 • Podejmować decyzje oparte na danych
 • Zachować zgodność z przepisami

Jak wybrać rozwiązanie human resource management

Znalezienie odpowiedniego rozwiązania często wymaga strategicznego procesu oceny, obejmującego elementy takie jak:

 1. Określenie, co organizacja chciałaby osiągnąć, zmienić lub ulepszyć oraz w jaki sposób oprogramowanie może pomóc w osiągnięciu tych celów.
 2. Dopilnowanie, że system HRMS może nadążyć za szybko zmieniającymi się wymogami regulacyjnymi i ustawowymi we wszystkich obowiązujących jurysdykcjach (lokalnych, stanowych, federalnych, międzynarodowych itp.).
 3. Priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i dokładna wiedza na temat tego, w jaki sposób wrażliwe dane będą przechowywane, przesyłane i archiwizowane.
 4. Poszukiwanie modeli wdrożeniowych ze strategią zarządzania zmianą, które pozwolą na sprawne uruchomienie systemu HRMS.
 5. Odpowiadanie na pytania, wątpliwości i zastrzeżenia interesariuszy w celu zapewnienia szerokiego poparcia dla wdrożenia rozwiązania HRMS
 6. Pytanie o plany obejmujące usługi do zarządzania setkami zadań, które trzeba wykonać po naliczeniu listy płac w celu zachowania zgodności z przepisami.
 7. Zapoznanie się z historią finansową dostawcy i jego inwestycjami w innowacje.
 8. Uzyskanie zewnętrznej perspektywy poprzez zapoznanie się z recenzjami innych firm, opiniami analityków branżowych i prezentacjami produktów.

Przykłady oprogramowania HRM

Liderzy biznesowi i specjaliści ds. HR poszukujący oprogramowania, które pomoże im osiągnąć więcej przy mniejszych zasobach, mają do wyboru trzy opcje:

 • Systemy informacji o zasobach ludzkich (HRIS)— realizują podstawowe funkcje HR, takie jak monitorowanie kandydatów, lista płac i administrowanie świadczeniami
 • Systemy human resource management (HRMS)— oferują korzyści wynikające z HRIS, a także usługi zarządzania talentami
 • Rozwiązania do zarządzania kapitałem ludzkim (HCM)— zapewniają szeroki zestaw funkcji HR, w tym obsługę globalnej listy płac i zapewnianie zgodności z przepisami oraz dogłębne analizy

Dlaczego warto wybrać rozwiązania ADP w obszarze human resource management?

Rozwiązania ADP w obszarze human resource management umożliwiają automatyzację i usprawnienia w zakresie kluczowych potrzeb, dzięki czemu specjaliści ds. HR mogą poświęcić więcej czasu swoim pracownikom, a mniej wypełnianiu dokumentów. Oferujemy podstawowe i spersonalizowane pakiety z następującymi funkcjami:

 • Wydajne raporty dotyczące pracowników, które przekształcają dane w zaufaną podstawę do podejmowania decyzji
 • Wstępnie skonfigurowane szablony dla nowych pracowników upraszczające proces wdrażania
 • Aplikacje samoobsługowe i mobilne, które umożliwiają szybkie wykonywanie naglących zadań
 • Uznane w branży zabezpieczenia pomagające chronić poufne informacje

TAGS: Firma globalna Duża firma Articles HCM Usługi HR